1 thought on “اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران : از اعتراضات ضد نژاد پرستی حمایت می کنیم

 1. اعتراض کارگران حجمی و گروگانگیری مسئولین با حمایت بسیج و سکوت تمامی دستگاههای دولتی گفت:

  شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی از بیکاری جوانان مردم در جهت منافع مسئولین سوء استفاده میکنند چه در زمان گروگانگیری و چه در زمان بیکاری قبل و بعد از زمان گروگانگیری کارگران
  قبل از گروگانگیری فریب استخدام و آینده درخشان
  سالها بلاتکلیف نگه داشتن کارگران با مستندات نامعتبربرای از بین بردن فرصتهای شغلی و وادار نمودن آنها به انجام کار بلاتکلیف با وعده های استخدامی توخالی و زمینه سازی روی کار آوردن بخش خصوصی
  روی کار آوردن بخش خصوصی و گروگانگیری کارگران با اتهامات و جوسازی سیاسی به منظور از بین بردن ردپای تخلفات مسئولین و دریافت مستندات از کارگران در قبال امور مسئولین و مسئول قرار دادن کارگران در مقابل مسئولین بدون کوچکترین ردپائی از مسئولین در امور مربوط به خود و از بین بردن ردپای پیمانکاران بخش خصوصی و پلمپ سیستمهای کامپیوتری و تحمیل آن به کارگران و اقدام به تراکنش دیتا از سوی مسئولین در این سیستمها بدون اطلاع کارگران به منظور ثبت آن در شبکه های کامپیوتری و اقدام برای برچسب زنی و متهم نمودن کارگران و وادار کردن به سکوت
  اقدام به اعمال فشارهای سیاسی بر کارگران توسط عوامل بسیجی در این شرکتهای دولتی و پافشاری بر عضویت در بسیج که سبب کناره گیری کارگران از کار بلاتکلیف گردیده و اشخاصی که به عضویت در بسیج درآمده بودن بلافاصله قرارداد مستقیم این شرکتها گردیده بودند.
  مغایرت مفاد قراردادهای قبلی کارگران با قراردادهای تحمیلی در زمان ورود بخش خصوصی
  نامه نگاری مسئولین مربوطه و دلیل تراشی برای از بین بردن مستندات آنها توسط کارگران قربانی
  تحمیل قراردادها کاری سالهای گذشته با مفاد غیرقانونی به کارگران با خیر نشان دادن پیمانکار و کارفرما در قبال کارگر یعنی در طول مدت زمانی که بخش خصوصی روی کار آمده بود قراردادهای کارگران توسط پیمانکاران به حالت معلق در آمده و در زمان اتمام کار کارگر به وی تحویل داده میشود تا کارگر در طول مدت زمان کاری اطلاعی از روند کاری نداشته باشد و دست کارگر سند معتبری نباشد در حالی که کارگر استخدام یا طرف قرارداد مستقیم این شرکتها نبوده و مفاد قرارداد وی با قراردادهای قبلی که بخش خصوصی روی کار نیامده بود کاملا مغایر بوده است یعنی در طول مدت زمانی که بخش خصوصی وارد کار شده بود کارگران به عناوین مختلف و مانوردهی کارفرمایان و پیمانکاران در قراردادهای کارگری کارگر را مسئول تمامی امور مربوط به کارفرمایان و مستندات مربوط به آنها کرده و در بسیاری از این موارد کارگر هیچ اطلاعی از روند فوق نداشته است و لی سکوت و عدم نظارت و باز گذاشتن دست مسئولین در درج عناوین دلخواه بر روی قراردادهای حجمی کارگران آنها را در امور مربوط به خود به گروگان در آورده بود.
  بعد از بیکاری کارگران:
  تزریق عوامل بسیجی وابسته به نهادهای دولتی در زندگی خصوصی کارگران به منظور صحنه سازیهای ساختگی مرتبط به سپاه و عوامل اطلاعاتی و مسئولین برای برچسب زنی هویت کارگران به خود رژیم به منظور پنهان کردن هویت مسئولین و شناسائی روابط خصوصی کارگران و سوء استفاده از این روابط با بدنام کردن کارگران با وعده و وعیدهای واگذاری دارائیهای تصاحب شده آنها توسط سپاه به آنها به منظور جمع آوری شهود
  اعمال فشارهای سیاسی و منحرف نمودن اعتراضات کارگران به سمت دشمن فرضی و جلب اعتماد توام با فریبکاری به منظور پرونده سازی در جهت منافع مسئولین و پنهان کردن هویت آنها
  تحمیل شرکتها با اساسنامه های از قبل طراحی شده به کارگران توسط عوامل بسیجی با داخل نمودن برخی از اشخاص وابسته به دستگاههای دولتی که تا به مراحل ثبت منجر نگردیده برخی از مستندات توسط عوامل بسیجی ربوده شده و به مسئولین زیربط ارسال میگردد تا مقدمات فرار آنها با هویتهای جعلی و دشمن تراشی ساختگی زمینه سازی گردد.
  چگونگی ثبت این شرکتها با فعالیتهای مغایر با سایر فعالیتهای ذکر شده در مفاد اساسنامه های این شرکتها را باید ادارات ثبت شرکتها پاسخگو باشند در حالی که کارگران هیچ یک از صلاحیتها و تخصصهای لازمه در فعالیتهای ذکر شده در اساسنامه های مندرج در این شرکتها را نداشته اند.
  لازم به ذکر است قالب کردن این شرکتها با اساسنامه های از قبل طراحی شده در قالب دوست و خیر و سوء استفاده از بیکاری و جلب اعتماد توام با فریبکاری و با اطلاع از دست دادن فرصتهای شغلی گذشته کارگران بوده است که عوامل بسیجی از فرصت استفاده کرده و برای پنهان کردن هویت مسئولین پشت دشمن تراشیهای ساختگی کارگران را به روشهای مختلفی مرتبط به دستگاهها و نهاهای دولتی به نمایش گذاشته اند تا راهی برای فرار مسئولین تدارک دیده شود.
  تمامی موارد فوق و دیگر موارد فریبکارانه به این موضوع ختم گردیده که در زمان شروع تحریمها مسئولین با ترفنددشمن تراشی ساختگی وابسته به عوامل سپاهی و بسیجی اقدام به سندپراکنی در سایتهای مختلف کرده و با وادار نمودن کارگران به سکوت با استناد به اتهامات واهی از قبل طراحی شده مسئولین برعلیه کارگران قربانی کارگران را دزد و وابسته به رژیم برچسب زنی کرده و مسئولین و اشخاصی که با عضویت در بسیج همسفره مسئولین در سالهای گذشته بودند و با بیت المال مردم با هویتهای جعلی در کشورهای دیگر نفوذ کرده بودند هویت این اشخاص را پشت دشمن تراشی ساختگی پنهان کنند.
  سندپراکنی و دلیل تراشی بر بیکاری کارگران توسط نهادهای دولتی با استناد به اتهامات وارده به کارگران در سالهای گذشته توسط مسئولین همزمان با شروع تحریمها و مصادف با شاکی شدن کارگران برای دارائیها تصاحب شده آنها توسط عوامل دولتی و بعد از اتمام مراحل نفوذ مسئولین در دیگر کشورها بوده است.
  تریبونهای مدعی عدالتخواهی وابسته به دستگاههای دولتی که با انعکاس افشاء گریهای ساختگی به دیگر سایتها با استناد به مستندات سالهای گذشته و بدون کوچکترین اشاره ای به مستندات زمان روی کار آمدن بخش خصوصی که نامه ها از حالت سابق خارج گردیده و به حالت اتوماسیون در آمده بودند و سرور برخی از این سایتها را کشورهای اروپایی و تغییر نام پیدا کردن هر از گاه این سایتها و اشخاص بوجود آورنده این سایتها و پنهان شدن گاه و بیگاه این سایتها.
  کارگران بدون داشتن تخصص و نداشتن صلاحیتهای استخدامی مطابق با شرایط استخدام وزارت نفت و گاز و پتروشیمی و زیر نظر پیمانکاران خدماتی و بکارگیری در تمامی زمینه های مربوط به مسئولین دولتی با حقوق کارگری – نبود مستندات معتبر در طول مدت زمان کاری تا زمان ورود بخش خصوصی – عدم وابستگی به رژیم و دستگاههای دولتی و سرپیچی از عضویت در بسیج سبب گردیده مسئولین با خدشه دار کردن هویت کارگران و به گروگانگیری آنها در جهت تامین منافع خود و عوامل بسیجی آنها را دشمن تلقی نمایند.
  تریبونهای مدعی عدالتخواهی ساختگی و دیگر سایتهای مرتبط به رژیم با قرار دادن کارگران حجمی در مقابل تخلفات مسئولین و با ایجاد جوسیاسی زمینه سازی سرکوب کارگری بصورت مستقیم و غیر مستقیم تدارک میبینند.
  از جوامع مدافع حقوق بشری و نهادهای حامی حقوق کارگران خواهشندیم مدارک و مستندات کارگران در زمان قبل و بعد از روی کار آمدن بخش خصوصی در این شرکتها را با فریبکاریهای عوامل بسیجی از طریق تریبونها در زمان شروع تحریمها و بررسی هویت مسئولین دولتی در این شرکتها که هویتهای ساختگی از خود به نمایش گذاشته و با حمایت عوامل حزب اللهی و بسیجی مسبب نفوذ آنها به کشورهای دیگر شده اند مورد بررسی قرار دهند.
  اینها اشخاص تروریستی هستند که اهداف ضد کارگری و تفرقه افکنی و فریبکاریهای آنها در زمان تحریمها گویای تمامی موارد فوق بوده که اهداف آنها مهمتر از جان کرگران بوده است. این اشخاص بعد از انقلاب بر سر سمتهای کلیدی و ثروت و قدرت قرار گرفته و با حمایت رژیم و تمامی دست اندرکارهای آن اقدام به ارسال بستگان و اطرافیان خود به کشورهائی میکنند که با فریب مردم به آن کشورها توهین کرده و زمینه سازی گریز خود در زمان شروع تحریمها را تدارک میبینند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *