مراسم: شنبه 7 مارس از ساعت 6 تا 11:30 شب در سالن اتحادیه کارگری یونیفور در نیو وست مینستر
تجمع: یکشنبه 8 مارس در برابر آرت گالری از ساعت 2 تا 4 بعدازظهر ، داون تاون ونکوور