در ادامه نشست های سندیکای کارگران شرکت واحد روز جمعه ۱۸بهمن جلسه ای با حضور تعدادی از اعضای این سندیکا در جهت رسیدگی به تعدادی از مطالبات معوقه کارکنان و کارگران شرکت واحد و دستمزد سال ۹۹ کارگران تشکیل شد که نتیجه این تصمیم گیری متعاقبا به اطلاع همکاران خواهد رسید .

بعد از اعتصابات دی و بهمن ۸۴ سندیکای کارگران شرکت واحد،  دفتر سندیکای کارگران شرکت واحد که توسط کارگران خباز در اختیار سندیکا ی واحد گذاشته بودند توسط عوامل امنیتی پلمپ گردید و هرگز اجازه بازگشایی دفتر سندیکا از سوی نهادهای امنیتی داده نشد.
 درطی تمامی سال های گذشته جلسات سندیکایی در منازل شخصی کارگران و رانندگان شرکت واحد برگزار میشود.

@vahedsyndica
تماس با سندیکا