ما بازنشستگان راه سخت و پر فراز و نشیبی را طی نموده ایم ، 13 سال است که به دنبال اجرای قانونی هستیم که تصویب شده ولی با هزاران ترفند دروغ و فریب از اجرای ان  سر باز زده و حتی سعی میکنند که با تغییراتی در بندهای آن ،ضرب و زورش را بگیرند و نهایتا هم با وقاحت تمام اعلام کنند که

"امسال بودجه نداریم تا سال بعد!"

 


ما بازنشستگان اما در اینسوی صف ،خوشبختانه به وحدت و همنظری بیشتری دست یافته و دستهایمان صمیمانه به هم گره خورده تاقویتر از قبل به سوی برابری و رفاه و محو تبعیضها قدم بر داریم.

 


درد مشترک همه ی ما، تحمیل فقر و نابرابریست ،تحمیل بیماری و نگرانی است،تحمیل تورم و نا امیدی از آینده فرزندانمان است و از سوی صاحبان قدرت، برای حل این مصائب نیزحق اعتراض و تشکل  نداریم!

 


هر آینه سکوت ما بازنشستگان مُهر تاییدی است بر عملکرد نا مسئولانی که بجز حرافی و تریبون داری و منفعت طلبی جناحی بر باور دیگری نیستند.

 


ما امضا کنندگان، منسجم و متحدتر از قبل در تجمع 7 بهمن حضور خواهیم داشت و همصدا برمطالبات پایه ای و مشترکمان پافشاری  کرده تا به مقصود و حق و حقوق واقعی خود برسیم.

مجلسیان و دولتیان بدانند که اینروزها، زیر ذره بین تک تک بازنشستگان بوده و چاره ی کار ما تدوین بودجه ای برای اجرای کامل همسانسازی،بیمه رایگان و برگشت همه ی بدهی های دولت به صندوقهای بازنشستگی است.

‼️نمیتوانید و حق ندارید فقر و محرومیت را به ما تحمیل کنید:

 


دوشنبه ٧ بهمن ماه ٩٨ ساعت ۱۰ صبح

مقابل مجلس

 


1- گروه بازنشستگان تامین اجتماعی

2-گروه اتحاد بازنشستگان 

3-شورای بازنشستگان ایران

4-جمعی از بازنشستگان فولاد

5-اتحاد بازنشستگان ایران

6-انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

7-گروه 19 اسفند

8-گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای  آذربایجان

 

 

@anjomanbfk