رفقای عزیز کومه له!

 

26 بهمن سالروز اعلام موجودیت علنی سازمانتان را به شما صمیمانه تبریک می گوئیم. مردم ستمیدیده کردستان، چه در دوره سلطنت خاندان پهلوی و چه در دوره حیات رژیم اسلامی از تبعیض و ستم مضاعف ملی و شوونیستی در پیوند با استبداد خشن سیاسی و نابرابریهای طبقاتی و اقتصادی رنج برده اند، با این وجود همواره جزو پیشگامان مقاومت و مبارزه بوده اند. مبارزه جانانه ای که طی آن، هزاران نفر از مردم عادی و بازوی مسلح آنها یعنی پیشمرگان، جان عزیز خود را از دست داده اند. به پشتوانه این سنت مبارزاتی درخشان و چندوجهی بوده که تشکیل کومه له به عنوان یک سازمان چپ انقلابی و برخاسته از نیازهای جنبش خلق کرد ضرورت پیدا کرد تا قطب چپ سوسیالیست را در این جنبش تقویت کند و مانع از حاکمیت بلامنازع جریانات بورژوایی بر جنبش مردم کردستان شود.

شما در طول 41 سال حاکمیت خونبار رژیم فاشیست اسلامی سعی کردید از موضع کارگران و زحمتکشان، همچنان شعله های مقاومت را در کردستان فروزان نگه دارید و آنرا به یکی از امیدهای جنبش سوسیالیستی کل ایران تبدیل کنید.

اوجگیری جنبش کارگری و جنبش انقلابی توده های زحمتکش در سراسر ایران که از دیماه 96 و بویژه از آبان 98 با بیش از 1500 جانباخته، وارد فاز نوینی شده است، وظایف سنگینی را بر دوش نیروهای پیشرو چپ از جمله تشکیلات کومه له قرار میدهد. در پاسخ به همین اوضاع سیاسی بغایت حساس بوده که سازمان ما با همکاری رفقای حزب کمونیست و چهار تشکل چپ انقلابی دیگر ایران، اتحاد عمل ثمربخشی را تدارک و سازمان داده اند. ما امیدواریم که این اتحاد عمل پایدار با ارتقای سطح همکاریهای مشترک و جذب نیروهای وسیعی از چپ سوسیالیست ایران، به یک قطب و جبهه مهم و تاثیرگذار در صحنه سیاسی ایران تبدیل شود و تلویزیون مشترک 24 ساعته ماهواره ای ما نیز بیش از پیش در خدمت این اتحاد قرار گیرد و به تریبونی جدی برا پژواک صدای بی صدایان مبدل گردد.

ماهها و سالهای پیش رو، دوره ای سرشار از پیکار برای آزادی و برابری و برای امحای فقر و فلاکت و نابرابری طبقاتی و تبعیض و استبداد خواهد بود.

 

رفقای عزیز کومه له!

 

سازمان ما ضمن وفاداری به تلاش مشترکمان در متحد کردن جبهه چپ و کارگری در جهت کمک به خود سازمانیابی کارگران و زحمتکشان و دفاع از خواستهای توده های تحت ستم، در عبور از جمهوری اسلامی، یاد عزیز جانباختگان کومه له و همه رهروان راه آزادی و سوسیالیسم را گرامی میدارد و بار دیگر بهترین شادباش ها را برای شما آرزو میکند.

 

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی      زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

26 بهمن 1398