کارگری

چهل و چهارمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز با حضور تعداد زیادی از کارگران شرکت در درب فرمانداری برگزار شد. در ادامه کارگران در داخل شهر راهپیمایی کردند. در این تجمع کارگران اعلام کردند تا رسیدن به مطالبات و از جمله خلع ید بخش خصوصی به اعتراض و...
نان_کار_آزادی #شادی_رفاه_آبادی #نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد چهل سومین روز خود شد. امروز کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه ابتدا درمقابل فرمانداری شوش تجمع کرده و در ادامه  دست به راهپیمایی  در شهر شوش زدند. ✔️ خواست کارگران بازگشت به کار همکاران اخراجی ✔️  بر چیده شدن بخش خصوصی✔️ ...
چهل و سومین روز اعتصاب هفت تپه امروز دوشنبه – ۶ مرداد ۱۳۹۹ چهل و سومین روز اعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز با حضور تعدادی از کارگران شرکت در درب فرمانداری برگزار شد و در ادامه در داخل شهر راهپیمایی کردند. در این تجمع کارگران اعلام کردند تا رسیدن...
چهل و دومین روز اعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز با حضور تعدادی از کارگران شرکت در درب فرمانداری برگزار شد و در ادامه به سمت بازار راهپیمایی کردند. در این تجمع، کارگران اعلام کردند تا رسیدن به مطالبات و از جمله خلع ید بخش خصوصی به اعتراض و اعتصاب...
جورکشِ سرمایه داری، خانواده و مردان هم طبقه اش سیمین کاظمی کارگر بر اساس قالب های ذهنی از پیش شکل گرفته، یک مفهوم مذکر تلقی می شود و لاجرم زنان کمتر در ذیل مفهومِ کارگر به حساب می آیند. زن کارگر چه به لحاظ تاریخی و چه در دوره معاصر...
سی و هشتمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز با حضور تعدادی از کارگران شرکت در درب فرمانداری برگزار شد و در ادامه کارگران به سمت بازار راهپیمایی کردند. در این تجمع، کارگران اعلام کردند تا رسیدن به مطالبات و از جمله خلع ید بخش خصوصی به اعتراض و...
در سایت‌ها دیدم که شخصی به نام آقای #فواد #پاشایی( که بر اساس جستجویی که در گوگل کردیم، مشاور سیاسی سلطنت طلبان و دبیر سابق حزب مشروطه است) رو به کارگر هفت تپه با زبان و لحنی تحقیر آمیز دقیقا مانند همان لحن تند و از بالا به پایین اسدبیگ...
– برداشتن قدم های شمرده ضرورت ادامه اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه در راه دست یابی به مطالباتشان – تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کوت‌عبدالله نسبت به عدم پرداخت کامل وبموقع حقوق و وعده های توخالی مسئولان مقابل استانداری خوزستان برای باری دیگر – اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه...
نامه نیاک جلسه شورای عالی کار در فروردین 1399 برگزارشد و پس از کش و قوس های بسیار با نمایندگان کارفرمایان در نهایت میزان حقوق و مزایای سال 1399 را به تصویب رساند که درکل، یعنی مجموع دستمزد ماهانه، حق مسکن ماهانه، حق بن نقدی، حق اولاد ( دو فرزند)...