شهاب برهان: در ایران، جدائی دین از دولت، پانسمانی است که عفونت را می پوشاند

از متن :”…..نمی توان این سرخوردگی تاریخی و تجربه توده ای و درس هائی را که از آن باید گرفت به هیچ شمرد، گوئی که “نه خانی آمده و نه خانی رفته است” و خود را  به این راضی کرد که فیلم تاریخ را برگردانیم به نقطه ای که فاجعه هنوز آغاز نشده بود و ادعا کرد که اگر پس از جمهوری اسلامی، نظامی لائیک داشته باشیم و « دین امر خصوصی»  تلقی شود، شّر  اسلام سیاسی کنده  ومسئله جامعه دین مدار حل خواهد شد….” … ادامه خواندن شهاب برهان: در ایران، جدائی دین از دولت، پانسمانی است که عفونت را می پوشاند