آرش کمانگر : نمايشی در سیزده پرده ! نگاهى آمارى به 42 سال ” انتخابات ” رياست جمهورى در ايران

مقدمه نگاه ما کمونیستهای مدافع حداکثر ازادی، برابری، رفاه و دمکراسی واقعی به مقوله “رای گیری و حق انتخاب”، ضمن ضدیت با همه انواع حکومتهای فاشیستی، استبدادی و ایدئولوژیک، مشخصا با دو نوع خوانش از “حق انتخاب” مرزبندی قاطع دارد. نخست با سنت و قرائت ضددمکراتیک و استالینیستی از سوسیالیسم و دوم با دمکراسی لیبرالی – نیابتی رایج در کشورهای غربی. در نظامات استالینیستی که عمدتا مبتنی بر سیستم تک حزبی هستند “حق رای همگانی” جاده یکطرفه ای است که عموم مردم – و در … ادامه خواندن آرش کمانگر : نمايشی در سیزده پرده ! نگاهى آمارى به 42 سال ” انتخابات ” رياست جمهورى در ايران