مباحثات در مورد مجلس موسسان و کنگره شور ها

اسماعیل سپهر در نقد خود زیر عنوان «مجلس مؤسسان یا کنگرۀ شوراها،کدام یک [از این دو] ظرف بهتری برای تبلور ارادۀ بی واسطۀ مردمان فراهم می آورد؟»(۱)که نقدی به نظرات روبن مارکاریاندربارۀ طرفداری او از مجلس مؤسسان است، دیدگاه «دموکراسی مشارکتی» خود را در این باره ارائه کرده است. ما...
بحث در باره جایگاه و چگونگی برخورد به مجلس موسسان و شوراها در پیوند با تاسیس نظام جایگزین یکی از موضوعاتی است که به سهم خود رویکرد و نوع دفاع ما از سوسیالیسم را جلوه‌گر می‌سازد. وانگهی این بحث نشان می‌دهد که از تجربه جوامع نوع شوروی چه آموخته‌ایم، و...
در قسمت قبلی این مقاله تلاش من اساسا متوجه نشان دادن ظرفیت دمکراتیک و بی بدیل نهادهای انتخابی – نمایندگی نوع شورایی برای عمومی کردن قدرت ورزی سیاسی و تعین بخشی به شکل پر عمق و دامنه ای از حق رای آزاد، برابر و همگانی بود. در این راستا من...
اخیرا در یک مناظره رادیویی که از طرف رادیو همبستگی ترتیب داده شد رفیق روبن مارکاریان در دفاع از مجلس مؤسسان و رفیق بهروز فراهانی در دفاع از کنگره سراسری شوراها، بعنوان ظرف دمکراتیک مناسب برای تحقق حق رای عموی و تامین اراده مردم در تعیین نوع نظام نوین، سخن...
با نظر رفیق بهروز مخالفم و بر این اعتقادم که او در مناظره بالا نه متوجه سوال شده، نه بحثی که میکند ربطی به موضوع دارد . من براین باورم که مجلس موسسان برای دوره خاصی بوجود می‌آید و پس از تاسیس نظام کارکرد آن پایان می‌یابد. یعنی نهادی است...
مشغله زیاد و درگیری در یک سری کارهای تبلیغی – ترویجی ( بویژه برای فرانسه زبانان)  مانع ازین شد که من زودتر ازین به نقدی که رفیق پورقاسمی بر مقدمه ای که من در رابطه با انتشار ترجمه فارسی دو مقاله از رفیق روزا لوکزامبورگ * در باره شوراها و...
بحث ضرورت نهاد مجلس موسسان در انقلاب آتی ایران مدتی است که در مباحثات نظری سازمان راه کارگر به موضوعی محوری تبدیل شده است. گرایشی در تشکیلات در عقب‌گردی آشکار از مواضع سازمان به بهانه دفاع از کنگره شوراهای کارگران و  شوراهای محل زیست در نظام آتی، عزمش را جزم...
روزا لوکزامبورگ ، دمکراسی ،  مجلس موسسان و دولت شوراِئی ” با ترفند بزدلانه مجلس ملی چه به  دست می آوریم؟ موضع بورژوازی را مستحکم می کنیم، پرولتاریا را ضعیف  تر می کنیم، و آن را در سردرگمی ناشی از توهم تُهی از محتوا فرو برده، و با روند “گپ...