اسناد سازمان

  نام : سازمان راه کارگر تاریخ تاسیس : ۴ تیر ماه ۱۳۵۸ هویت:  سازمان راه کارگر سازمانی است کمونیستی، که برای برچیدن سرمایه داری و محو مناسبات مبتنی بر نابرابریهای سیاسی، طبقاتی، نژادی، ملی، جنسی  و گرایش جنسی مبارزه می کند و گذار به سوسیالیسم  و خود حکومتی واقعی مردم...
  
   کیفرخواستِ ما عليه سرمايه داری 
** سرمايه داری طی قرنها تغييرات زيادی کرده، اما اسا س آن که مالکيت خصوصی، استثمار کارگران و زحمتکشان و کسب سود است، دگرگون نشده و تکامل آن بر همين اساس صورت گرفته است. سرمايه داری هرچه بيشتر دوام آورده، ثروت و امکانات بيشتری...
  
   کیفرخواستِ ما عليه سرمايه داری 
** سرمايه داری طی قرنها تغييرات زيادی کرده، اما اسا س آن که مالکيت خصوصی، استثمار کارگران و زحمتکشان و کسب سود است، دگرگون نشده و تکامل آن بر همين اساس صورت گرفته است. سرمايه داری هرچه بيشتر دوام آورده، ثروت و امکانات بيشتری...
توضیح: کنگره ۲۳ سازمان راه کارگر ( تابستان ۲۰۱۸) با تاکید بر ادامه مباحثات مربوط به اصلاح برنامه سازمان، کمیسیون جدیدی را از میان رفقای داوطلب تشکیل داد تا با در نظرداشت تلاشهای انجام شده در سالهای اخیر، طرح برنامه پیشنهادی را ظرف چند ماه آماده و برای بحث در...
توضیح: کنگره ۲۳ سازمان راه کارگر ( تابستان ۲۰۱۸) با تاکید بر ادامه مباحثات مربوط به اصلاح برنامه سازمان، کمیسیون جدیدی را از میان رفقای داوطلب تشکیل داد تا با در نظرداشت تلاشهای انجام شده در سالهای اخیر، طرح برنامه پیشنهادی را ظرف چند ماه آماده و برای بحث در...