مباحثات در باره مجلس موسسان و شوراهای سراسری

شیوه برخورد و اصلاحات پیشنهادی پیرامون شوراهای سراسری برای تدوین قانون اساسی و حذف مجلس مؤسسان  با پرسش ها و چالش های متعددی مواجه است. البته اصل رابطه  شوراها و مجلس مؤسسان و نحوه برخورد با آن برای چپ (بویژه چپ سنتی) همواره مسأله برانگیزبوده و اختصاص به این یا...
  مقدمه” سازمان ما در طول حیات خود در کنار مواضع رادیکال و درستش، همچون سایر بخشهای جنبش کمونیستی ، از انحرافات و دیدگاههای نادرست چه در حوزه مناسبات تشکیلاتی و چه در حوزه مسائل نظری و سیاسی رنج برده است، اما راستای حرکت ما در جهت نقد این مواضع...
تجربه تاریخی پرولتاریا و بسط برنامه مارکسیستی در طی سالها رد مجلس موسسان را باز تاب می دهد.  تمامی تاریخ قرن نوزدهم نشان داد که فراخوان برای مجلس موسسان  در برابر و بر ضد مبارزه برای حاکمیت پرولتاریا است. هنگامی که مارکس در سال 1850  اظهار داشت که انقلاب مداوم...
نکات کلی: قوانین اساسی، غالباً در لحظه‌های بحران و دگرگونی‌های بزرگ اجتماعی نوشته می‌شوند و برآیند یک سلسله مبارزات سیاسی و اجتماعی هستند و نقش یک کد مشروعیت و خصلت تقریبا دائمی‌دادن به قدرت تازه را ایفاء می‌کنند. به مفهومی، آن‌ها پیش از نوشته شدن وجود دارند؛ زیرا بازتاب قدرت...